Regulamin promocji „Diablo 2: Resurrected release”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Diablo 2: Resurrected release” (dalej: „Promocja”)
2. Organizatorem Promocji jest spółka Kinguin Digital Limited z siedzibą w Hong Kong, 8/F On Hing Building 1 On Hing Terrace, Central, Hong Kong wpisana do rejestru przedsiębiorców Hong Kong pod numerem 2535963 (dalej: „Organizator”).
3. Organizator jest fundatorem i wydającym Nagrody w Promocji.
4. Organizator informuje, że Promocja nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

§ 2. Czas i miejsce trwania Promocji

1. Promocja rozpoczyna się 23 września 2021r. od godz. 0:00 i kończy się 26.09.2021r. o godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Promocji”)
2. Promocja prowadzona jest online.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Promocji.

§ 3. Zasady Promocji

1. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), które spełniają łącznie następujące warunki: (a) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; (b) są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; (c) ukończyły 18 lat.
2. Uczestnikami Promocji nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora ani członkowie ich rodzin. Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych przez Organizatora należy rozumieć wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby o takim samym powiązaniu zatrudnione w podmiotach powiązanych Organizatora.
3. Udział w Promocji jest dobrowolny.
4. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji i uzyskania nagrody jest dokonanie zakupu na stronie Organizatora (www.kinguin.net) produktów Battle.net Gift Card lub PlayStation Network Card o łącznej wartości co najmniej 200 PLN tego samego produktu.
6. W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia postanowień Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Promocji.
7. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Promocji w całości oraz zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do Promocji Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki Regulaminu.

8. Wszystkie oferty na zakup produktu Diablo 2: Resurrected są wyłączone z użycia kodów zniżkowych i kart podarunkowych.

§ 4 Nagrody i ich wydanie

1. Każdy Uczestnik spełniający warunki określone w § 3 Regulaminu otrzyma nagrodę w postaci karty podarunkowej Kinguin o wartości 3 Euro albo kartę podarunkową Kinguin o równowartości tej kwoty w PLN (dalej: „Nagroda”).
2. Nagroda w Promocji zostaną wysłane na adres mailowy Uczestnika podany przy rejestracji konta razem z zakupionym produktem.
3. Uczestnik będzie odpowiedzialny za opłacenie jakichkolwiek podatków związanych z przyznaną Nagrodą.
4. W przypadku, gdy Uczestnikiem Promocji będzie osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu Nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
5. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagród na osoby trzecie.

§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora lub na adres mailowy za pośrednictwem formularza https://kingu.in/ContactSupport, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje zgłoszone po terminie nie wywołują skutków prawnych.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika listownie lub poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy Uczestnika.
5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niezależnie od postanowień Regulaminu upoważniających Organizatora do wcześniejszego zakończenia Promocji bądź do przedłużenia czasu jego trwania z poszanowaniem praw nabytych Uczestników, Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być:
a) usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;
b) usprawnienie zasad przeprowadzenia Promocji;
c) wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Promocji;
d) zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
e) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin lub Promocję;
2. Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć podstawowych zobowiązań Organizatora,
w tym w szczególności zobowiązania do wydania Nagród, ani nie może wpływać na prawa Uczestników Promocji nabyte przed zmianą Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.
4. Do niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego. Jakiekolwiek spory dotyczące interpretacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy w Polsce.


Polityka prywatności
1. Kinguin Digital Limited z siedzibą w Hong Kong, at 8/F On Hing Building 1 On Hing Terrace, Central, Hong Kong jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji (dalej "Administrator").
2. Dane kontaktowe przedstawiciela Administratora są następujące: gdpr@kinguin.io
3. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są w zgodzie z postanowieniami rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w następujących celach:
◦ Umożliwienia Uczestnikowi wzięcia udziału w Promocji,
◦ Weryfikacji czy Uczestnik spełnia wymagania określone w Regulaminie,
◦ Komunikacji z Uczestnikiem,
◦ Doręczenia Nagrody,
◦ Ochrony Administratora przed roszczeniami,
Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a mianowicie marketingiem jego produktów i usług.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem spółek powiązanych osobowo lub kapitałowo z Administratorem znajdujących się w jurysdykcji, w której odbywa się Promocja.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w trakcie realizacji celów, dla których zostały zebrane, do momentu zakończenia Promocji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
7. Uczestnik ma prawo do: 
◦ żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwiania się ich przetwarzaniu lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych,
◦ w przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 pkt a) do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem,
◦ wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w Promocji. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie przekazania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody.
9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.